Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl.

Obowiązujący od dnia 01.11.2014 r.

Sklep internetowy niezwyklykubek.pl jest prowadzony przez:

Piotra Hinz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Hi-Media Piotr Hinz ul. Zapolskiej 10, 84-230 Rumia, NIP: PL 588-236-98-78

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl, w szczególności sposób składania zamówień, dostawy zamówień, zapłaty za zamówione produkty, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania reklamacji.

Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl świadczy następujące usługi:

a) sprzedaż kubków z oryginalnymi wzorami,

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej: http://niezwyklykubek.pl/regulamin.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

Adresem do korespondencji jest następujący adres: Hi-Media Piotr Hinz , Dąbrowskiego 71/7, 84-230 Rumia

adres e-mail do korespondencji: kontakt@niezwyklykubek.pl

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności przeglądania zawartości Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl nie odpowiada za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Hi-Media Piotr Hinz. Klient oświadcza, że akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 2 Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym niezwyklykubek.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając płeć, imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz datę urodzenia, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 1 ust. 8 regulamin. Klient może wyrazić również zgodę na zapisanie się do newslettera oraz zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów.

Logowanie do Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl.

§ 3 Zamówienia i ich realizacja

Zamówień w Sklepie Internetowym niezwyklykubek.pl może dokonać Klient posiadający założone konto w Sklepie Internetowym oraz Klient niezarejestrowany, który wypełni formularz: „szybkie zakupy”.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwych pozycji w Sklepie Internetowym niezwyklykubek.pl i kliknięcie znaku „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu dostawy, a następnie wyboru metody płatności.

Po akceptacji zamówienia Klient nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia,

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, w pozostałym zakresie zamówienie będzie aktualne,

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

5.W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia niezwyklykubek.pl wskazuje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu oraz dane do przelewu bankowego. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela, święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

Sklep Internetowy przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty na wskazany rachunek bankowy.

Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym poinformowany, niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zamówione produkty wysyłane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres dostawy. Możliwy jest również odbiór osobisty w biurze znajdującym się przy ul. Dąbrowskiego 71/7, 84-230 Rumia. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep internetowy przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Hi-Media Piotr Hinz. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w regulaminie.

§ 4 Płatności

Płatność w Sklepie Internetowym niezwyklykubek.pl dokonywana jest z góry za pośrednictwem przelewu bankowego. Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku gdy w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia do realizacji zamówienia nie otrzyma zapłaty na rachunek bankowy lub nie otrzyma potwierdzenia wykonania przelewu bankowego w powyższym terminie.

Właściciel Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl jest płatnikiem podatku VAT.

Ceny produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy wskazane są w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

Płatności za zamówienia dokonywane winny być na następujący rachunek bankowy:75 1140 2004 0000 3202 7432 0347

Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

§ 5 Warunki reklamacji

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

a) niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem lub

b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem że produkt został zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone w protokole podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

Klient nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl o stwierdzonej niezgodności.

Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej oraz przesłana listownie na adres Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl.

Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl rozpatrzył reklamację jest pisemne wskazanie opisu reklamacji.

Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl dokona naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na zgodny z zamówieniem, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Odesłanie zamówionych produktów następuje na rachunek Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem), utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 14 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w następujących wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni;

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1. zdanie 1, którego wzór dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl.

§ 7 Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres Sklepu Internetowego niezwyklykubek.pl. W przypadku braku zgody na treść nowego regulaminu Sklep Internetowy niezwyklykubek.pl usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.